เงื่อนใขข้อตกลง

 หลักฐาน และเงื่อนไข การเช่ารถกับนครศรีคาร์เร้นท์

กรณีเป็นบุคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต กรณีเป็นชาวต่างชาติ
2. สำเนาใบอนุญาติขับขี่ ที่อนุญาตมาแล้ว 2 ปี ขึ้นไป
3. เงินมัดจำ 3000 บาท หรือ 5000 บาท แล้วแต่รถเช่าที่เลือก

กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัท หรือองค์กร
1. สำเนาจดทะเบียนบริษัท หรือนามบัตรของบริษัท
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเช่ารถ
3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่

เงื่อนไข และข้อตกลง

1. ลูกค้าสามารถชำระค่าเช่าด้วยบัตรเครติตได้ไม่กันวงเงินค้ำประกันในบัตรเครดิต
2. ลูกค้าที่เคยใช้บริการกับนครศรีคาร์เร้นท์มาแล้ว มีสิทธิพิเศษ เซ็นสัญญาการเช่าอย่างเดียวไม่ต้องยื่นหลักฐานใหม่
3. ลูกค้าที่เป็นบริษัท สามารถใช้บริการเช่ารถก่อนแล้วชำระเงินภายหลังจากการใช้รถได้แล้วแต่การตกลงในแต่ละกรณี
4. ผู้เช่าต้องต้องคืนรถตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหากเกินเวลาที่กำหนดคิดค่าปรับ ชม. ละ 150 บาทหากเกิน 4 ชม.
จะคิดเป็นค่าเช่า 1 วัน และผู้เช่าต้องรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที
5. ไม่อนุมัติให้ใช้ ใบขับขี่รถยนต์แบบชั่วคราว ในการเช่ารถ
6. ห้ามผู้เช่านำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย ผู้ให้เช่าขอทรงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาการให้เช่าก่อนกำหนดได้โดย
ไม่มีเงื่อนไขได ๆ
7. ห้ามนำรถที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อโดยเด็ดขาด